Razpisi

Javni razpis za izbiro športnika in športne ekipe leta 2016 v Občini Prevalje

Na podlagi 1. odstavka 6. člena Pravilnika o izboru športnika in športne ekipe leta v Občini Prevalje župan Občine Prevalje objavlja 

  

J A V N I   R A Z P I S

za izbiro športnika in športne ekipe leta 2016 v Občini Prevalje

  

I. Predmet javnega razpisa:

 

Predmet javnega razpisa je izbira športnika/športne ekipe leta 2016 v Občini Prevalje. Priznanja se podelijo za najboljše dosežke posameznika ali športne ekipe v letu 2016.

 

Za dosežene športne uspehe župan Občine Prevalje podeli priznanja v naslednjih kategorijah:

 • za najboljšo športnico/ športnika v vseh kategorijah,
 • za najboljšo športno ekipo v vseh kategorijah,
 • za najboljšo ekipo šolskih športnih tekmovanj,

 • za najbolj perspektivnega mladega športnika do 15 let.

   

   

  II. Predlagatelji kandidatov za športnika/športno ekipo leta:

   

  Predloge za izbor lahko podajo:

 • športna društva in klubi, s sedežem v Občini Prevalje oziroma

 • športna društva in klubi, katerih registrirani člani so občani Občine Prevalje,

 • javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje ter

 • občani Občine Prevalje.

   

   

  III. Pogoji za kandidiranje:

   

  Za izbor najboljših športnikov so lahko predlagani športniki, ki so registrirani člani športnih društev v Občini Prevalje, oziroma športniki, ki so registrirani člani v športnih društvih in klubih izven Občine Prevalje, ob pogoju, da so občani Občine Prevalje.

   

  Za izbor najboljše športne ekipe leta so lahko predlagana športna društva in klubi, s sedežem v Občini Prevalje.

   

  Za izbor najboljše športne ekipe šolskih športnih tekmovanj so lahko predlagane športne ekipe javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, s sedežem v Občini Prevalje.

   

   

  IV. Merila za izbor športnika/športne ekipe leta:

   

  Kandidati za posamezna ali ekipna priznanja morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • uvrstitev do tretjega mesta na državnem prvenstvu,

 • uvrstitev do petega mesta na mednarodnem tekmovanju,

 • nastop v državni reprezentanci,

 • drugi pomemben športni dosežek.

   

  Prednost pri izboru športnika in športne ekipe leta imajo športne panoge, ki so priznane s strani Olimpijskega komiteja Slovenije.

   

   

  V. Vsebina predloga za izbor športnika/športne ekipe leta:

   

  Predlagatelji podajo predloge v pisni obliki na vnaprej pripravljenih obrazcih.

   

  Pri izboru najboljšega športnika/športne ekipe se upoštevajo samo pisni predlogi, podani na vnaprej pripravljenem obrazcu, ki morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu ter pisno utemeljitev predloga, in sicer:

 • naziv in polni naslov predlagatelja,

 • osebne podatke športnika (športne ekipe), ki je predlagan/-a za izbor najboljšega športnika, športnice oziroma športne ekipe leta,

 • dosežene športne uspehe v letu 2016,

 • športno društvo v katerem posameznik tekmuje,

 • pisna utemeljitev predloga,

 • sliko predlaganega kandidata.

   

  Komisija za šport bo pri izbiri najboljšega športnika/športne ekipe upoštevala samo popolne in pravočasne pisne predloge. Nepopolnih predlogov in predlogov, ki bodo prispeli po izteku roka, določenem v razpisu, komisija ne bo upoštevala.

   

   

  VI. Razpisni rok:

   

  Predlagatelji pisne predloge s potrebnimi dokazili oddajo najkasneje do petka, 7. aprila 2017.

  Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela do naročnika Občine Prevalje najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijav, do 10.00 ure.

   

  Predlagatelji pisne predloge v zaprti ovojnici oddajo na naslov: Občina Prevalje, Komisija za šport, Trg 2/a, Prevalje, s pripisom "Za izbor športnika/športne ekipe leta 2016".

   

   

  VII. Dodatne informacije:

  Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite v času razpisa vsak delovni dan pri Mariji Orešnik na tel. št. 02/ 82 46 121.

   

  Številka: 6714-0001/2017

  Prevalje, dne 1. marec 2017

                                                                                                                Župan Občine Prevalje

                                                                                                                   dr. Matija TASIČ, l.r.